تیم مشاوران مدیریت ایران: 

 I don’t care how much you know until I know how much you care.”    –  Anonymous

گوش کردن کافی نیست. بلکه باید مدیر یا طرف مکالمه را متقاعد نمایید که به او گوش میدهد. در غیر این صورت طرف مقابل احساس میکند که به این مکالمه اهمیت نمیدهید و برایش ارزشی قائل نیستید. گوش دادن، تنها دریافت اطلاعات نیست، بلکه نشان دهنده کنجکاوی، احترام و اهمیت است.

 ۸ گام برای اینکه نشان دهید، شما خوب گوش میدهد :

۱- تا زمانی که وانمود می نماید که به طرف مقابل گوش میدهید، شما در حال دروغ گفتن به او هستید.

۲- تمرکز : بر فرد مقابل تمرکز نموده و خود را با چیزی سرگرم ننماید ( سعی کنید تمرکزتان زننده و سنگین نباشید. با موبایل و یا کاغذهای روی میز خود بازی نکنید و به مناطق حساس بدن طرف مقابل که در حوزه Body-Language مورد بررسی قرار میگیرند زول نزنید).

حتما این دو جمله را زیاد شنیدید :

” گوشم با شماست” یا “نمیدونید که خانوم ها همزمان میتوانند دو کار را باهم انجام دهند؟ “

 این یک بی احترام به فرد مقابل است و نه یک مهارت.

۳- ساکت باشید و کلام فرد مقابل را قطع نکنید.

۴- تایید و تحسین کنید: مانند مجسمه نباشید. در قسمت قبل گفتیم که ساکت باشید، اما منظور سکوت محض نبود، بلکه در بین جملات و در محلهای مناسب و بدون قطع کردن کلام فرد مقابل ، صحبتهای او را تایید کنید که نشان دهید خواب نیستید و با اصطلاح هنوز در دنیای او هستید. با کلمات و حروف صداداری مانند : بله، ام ، دقیقا، صحیح ( WOW یا Ya یا Emmmm ,…).

۵- خلاصه نمودن نکات مهم : بعد از تمام شدن کلامش، سعی کنید از تمامی جملات چند نکته مهم و اساسی را به صورت خلاصه بازگو نموده و جمع بندی نمایید تا نشان دهید که بر تمامیه مکالمه دقت داشتید.

۶- اجازه به اصلاح : حتی اگر تمامی نکات را متوجه شدید، بازهم یک سئوالی بپرسید و اجازه دهید که فرد مقابل برای روشن شدن کامل شما توضیح دهید.

۷- اعتبار : اعتبار فرد را زیر سوال نبرید. اگر نکته ای را متوجه نشدید، او راشرزنش نکنید، بلکه متوانید به او بگوید : ” یک نکته مهمی تو صحبتهای شما بود، ولی من متوجه آن نشدم. لطفا کمی بشتر برایم بازش کنید” .

۸- احتیاج : یادتان باشد که شما ذهن خوان نیستید. در غالب موارد افراد ذهن خوان در جلسات و مذاکرات تجاری اشتباه میکنند. از فرد مقابل به صراحت بپرسید که از من چه میخواهید ؟

8 گام برای اینکه نشان دهید، شما خوب گوش میدهد

* در این مورد اگر نیاز به اطلاعات بیشتری دارید، تیم مشاوران مدیریت ایران کتاب (Conscious Business (How to Build Value Through Values را به شما توصیه مینماید.