تفاوت هویت برند با تصویر برند

مقایسه هویت برند با تصویر برند

Brand Identity vs. Brand Image

هویت برند

تصویر برند

هویت برند از منبع اصلی و خود شرکت سرچشمه می‌گیردتصویر برند توسط مصرف‌کننده یا دریافت‌کننده کالا ادراک می‌شود.
پیام برند با هویت برند گره‌خورده است.پیام برند در قالب تصویر برند توسط مصرف‌کننده گشوده می‌شود.
معنای کلی هویت برند این است شما واقعا که هستید؟معنای کلی تصویر برند این است که بازار چگونه شما را درک کرده است؟
طبیعت آن ماده‌گرا یا استراتژیک استطبیعت آن ظاهرگرا یا تاکتیکی است
هویت برند نماد حقیقت بنگاه استتصویر برند نماد ادراک مصرف‌کنندگان است.
هویت برند نمایانگر آرمان و مقصود شماستتصویر برند نمایانگر دیدگاه دیگران است
پایدار استسطحی است
هویت برند به دنبال آینده استتصویر برند به دنبال گذشته است
هویت تاثیرگذار استتصویر تأثیرپذیر است
حاکی از آن است “که کجا می‌خواهید قرار بگیرید”حاکی از آنچه دارید است
تمام وعده یک شرکت به مصرف‌کنندگان استتمام ادراک مصرف‌کنندگان در مورد برند است

مقایسه هویت برند با تصویر برند brand Identity Brand Image

تمرکز بر شکل‌گیری هویت برند ، تصویر برند را به دنبال خواهد داشت.

مشاوره برندینگ / مشاوره برندسازی

تفاوت هویت برند با تصویر برند
5 (100%) 13 votes
Call Now ButtonCall Now

 

شرکت مشاوره مدیریت  IranMCT 

[ 31 فروردین  الی  8 اردیبهشت ]

تعطیل خواهد بود.

 

Branch of Iran from 

 20 April until 28 April

Is closed.