اینترنال برندینگ

اینترنال برندینگ Internal Branding

اینترنال برندینگ ( برندینگ داخلی / برندینگ درون ) بخشی از استراتژی مدیریت برند است.

Internal Branding برندینگ داخلی اینترنال برندینگ

معنی اینترنال برندینگ Internal Branding چیست ؟

برندینگ داخلی به معنای ترجمه عناصر مدیریت برند به زبان فرهنگ سازمانی است و یا حتی بیان عناصر هویت به برند به شیوه ای که افراد سازمان آن را به عنوان یک فرهنگ جدید بر بستر مدیریت برند ، قبول نموده و بر اساس آن رفتار نمایند. برندینگ داخلی به دنبال ایجاد فرهنگ برای کارکنان و کارفرمایان است.

همانطور که گفته شد ، برندینگ داخلی کاملا به دنبال فرهنگ سازی است. برندینگ ، عملیاتی است که باید از درون به بیرون انجام شود. به این معنا که از برندینگ داخلی به برندینگ خارجی باید حرکت نماییم.

تصور اینکه فعالیت برندینگ در خارج از مجموعه انجام میشود و سپس یک برند کاملا داریم ، این تصور خام است.

با توجه به استراتژی اینترنال برندینگ ، باید ذهن و تفکر هریک از کارکنان را دوباره برنامه ریزی نمایید و بعد آن در خارج از سازمان به صورت عینی نشان دهیم. آموزش نقش بسیار حیاتی و مهم در فرهنگ سازی و برندینگ داخلی دارد .

آموزش باید از مدیران و کارکنان شروع و به سایر نیروهای سازمان گسترش باید. نقش آموزش در برندینگ داخلی هر نوع سازمانی بسیار مهم است اما در شرکتهای خدماتی بسیار بیشتر به چشم می آید .

در این چنین سازمانهایی “خدمت به مشتری” دقیقا آموزش خدمت به مشتری ، علاوه بر نحوه خدمت رسانی به مشتری به دنبال تزریق اینترنال برندینگ بر پیکره نیروی انسانی سازمان است.

ساخت و نگهداری یک نام تجاری قوی از داخل سازمان شروع میشود. باید اطمینان حاصل شود که هم کارمندان شما و هم تیم اجرایی ، در خصوص تصمیمات مدیریت عالی سازمان در حوزه برندینگ ، اطلاعات و انگیزه کافی برای انجام وظایف مطابق با برنامه را داشته باشند .

این تطابق همان هماهنگی درون سازمانی است که معمولا به عنوان همسازی یا همترازی برندسازی داخلی شناخته می شود.

اینترنال برندینگ

مشاوره برندینگ / مشاوره برندسازی

5/5 - (25 امتیاز)