بازاریابی و فروش B2B

در طی جدیدترین تحقیقات انجام شده در میان مدیران بازاریابی و فروش شرکت فعال در بازار  Business To Business : B2B ، از آنها خواسته شده است تا در بینکلیدی‌ترین عناصر تأثیر گذار بر فرایند تصمیم گیری مشتری (عامل انگیزشی) که باعث فروش کالا در بازار B2B می‌گردد، مواردی را انتخاب نمایند.

مدیریت بازاریابی و فروش در بازار B2B و خواسته های نوین مشتری

به همین منظور، از تجربیات و مطالعات پیشین بین‌المللی، حدود ۱۷ عنوان کلیدی و تأثیرگذار را استخراج و فهرست نموده و از ان مدیران درخواست نمودیم تا مهم‌ترین موارد  “طی ۱۲ ماه آینده” را انتخاب نمایند.

شش عنوان زیر کلیدی‌ترین عوامل تأثیر گذار بر تصمیم گیری مشتری در زمان خرید در بازار B2B می‌باشند

  •  قیمت پایین

  •  کیفیت سطح بالا

  •  نوآوری سطح بالا

  •  خدمات مناسب

  •  رابطه قابل اعتماد

  •  برند

بر طبق این تحقیق، همچنان برند مهم‌ترین عامل اثرگذار بوده و از سوی دیگر “قیمت پایین” از اثر گذاری کمتری نسبت به “کیفیت” در فرایند خرید است.

بازاریابی شرکت b2b - Business To Business Marketing

بر اساس نتایج حاصله، الویت بندی عناصر تأثیرگذار بر تصمیم گیری مشتری در زمان خرید در بازار B2B به صورت زیر است.

۱- برند
۲- خدمات مناسب
۳- رابطه قابل اعتماد
۴- کیفیت سطح بالا
۵- قیمت پایین
۶- نوآوری سطح بالا

از نتایج این تحقیق می‌توان چنین نتیجه گرفت که شرکت‌ها در بازار B2B برای افزایش سطح فروش خود، ترکیبی از عناصر بالا را از طریق مدیریت برند، مدیریت بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت کیفیت، مدیریت فروش، مدیریت خلاقیت و نوآوری در محصول/خدمات خود بکار گیرند.