پر استرس‎‌ترین شغلهای جهان

وب سایت یابی Careercast.com در  گزارش خود به معرفی استرس‌زاترین مشاغل جهان پرداخته است.فاکتورهای مختلفی هم چون محیط کار، رقابت در محیط کاری، خطرات و دستمزد لحاظ شده اند.

پر استرس ترین شغل های جهان 2013

1. Enlisted Military Personnel MEDIAN SALARY: $41,998
2. Military General MEDIAN SALARY: $196,300
3. Firefighter MEDIAN SALARY: $45,250
4. Commercial Airline Pilot MEDIAN SALARY: $92,060
5. Public Relations MEDIAN SALARY: $57,550
6. Senior Corporate Executive MEDIAN SALARY: $101,250
7. Photojournalist MEDIAN SALARY: $29,130
8. Newspaper Reporter MEDIAN SALARY: $36,000
9. Taxi Driver MEDIAN SALARY: $22,440
10. Police Officer MEDIAN SALARY: $55,010

5/5 - (6 امتیاز)