آرشیو برچسب ها : بازاریابی در شرایط رکود

بهترین اقدامات برای نجات کسب و کار در شرایط بحرانی و رکود اقتصادی کشور۴.۸ (۹۶.۹۲%) ۱۳ برنامه‌ استمرار کسب و کار در شرایط بحرانی ابتدا باید بحران را تعریف و سپس ارائه بهترین اقدامات برای نجات کسب و کار در شرایط بحرانی و رکود اقتصادی کشور بپردازیم.  بحران چیست ؟ بحران رویدادی است که به صورت […]

Call Now ButtonCall Now