آرشیو برچسب ها : نحوه ارزیابی عملکرد فروشندگان

۱۴ شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد فروش  Sales KPI4.9 (97.33%) 30 شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد فروش ارزیابی عملکرد فروش ، تنها و تنها با تعیین ” شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد فروش ” صورت می‌پذیرد که یکی از مهم‌ترین وظایف مدیریت عالی سازمان است. حال آنکه تعیین شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد فروشنده از وظایف مدیریت فروش است […]

Call Now ButtonCall Now