آقای دکتر س. کوتیک

کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه بی.ایی نروژ

  • مشاور انرژی حزب کارگر سوئد
  • مدیر برنامه تولید انرژی سبز شهرداری استکهلم