آقای دکتر هومن عطار

کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه خواجه نصیر – کارشناسی ارشد MBA کارلتون کانادا – دکتری مديريت دانشگاه ماکواری ,سیدنی، استرالیا با گرایش مدیریت ریسک و خلاقی

  •  استادیار پیشین دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • پژوهشگر مدعو در دانشگاه ماکواری استرالیا
  • پژوهشگر مدعو در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
  • مشاوره در شرکت های : مپنا – تکام – بتکو – پارس نیرو