علی کیانی ورجوه

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه ایالتی تگزاس