مدیران موفق این نکات را مد نظر دارند

ان موفق برای اینکه خود را به صورت دائما حفظ نمایند به این نکات توجه دارند .

شکست :

باید به حضور سایه ی در هر پروژه ای ایمان داشت. ریسک های منجرب به شکست را محاسبه و از توجه و اندیشیدن به آن فرار ننمایید، هرگز احتمال شکست را نادیده نگیرید. از شکست خوردن خجالت نکشید و از آن درس بیاموزید.

هدف گذاری :

مدیران موفق، اهداف قابل دسترس را به صورت روزانه برای خود تعیین مینمایند. اهداف خود را به صورت اهداف S.M.A.R.T تعیین نمایید. (smart, measurable, attainable, realistic, timely) .اهداف بلند مدتی که بتوان به اهداف روزانه خرد نماییم، کلاه گذاشتن بر سر خودتان است.

اتکاء به شانس :

اکثر موفقیت ها ناشی از انجام درست در زمان و مکان مناسب است. هرگز منتظر زمان و مکان مناسب نمانید. اغلب مدیران موفق در موقعیت نامناسب خود را نشان داده و تهدید را به فرصت های جدیدی تبدیل نموده اند.

رشد نمودن مسیر :

در مسیر موفقیت حتما رفتار، ها و تاکتیک ها خود را همواره با موقعیت کنونی خود مورد بررسی و مجدد قرار دهید.

عمل :

اغلب مدیران موفق، همیشه جواب درست را نمیدانند. بلکه مسیر خود را تا رسیدن به پی گرفته و برای رسیدن به جواب تلاش مینمایند. در زمانی که افراد معمولی با مشکلاتی رو برو شده و از رسیدن به جواب درست، متوقف شده اند، آنها آستینها را بالا زده و خود به دنبال جواب درست برای خود هستند.

مدیران موفق

نقطه چین :

مدیران موفق بر نقطه تمرکز نداشته و کل نگر هستند، افرادی هستند که به نقطه کل چینهای رسیدن به هدف مینگیرند و نه به یک نقطه . انها تصویر بزرگی از مراحل رسیدن به موفقیت در ذهن دارند.

واقع بینی :

در مورد تواناییها خود واقع بین هستند. این به شما کمک مینماید تا با کمک از دیگران، خود را تکمیل نمایید.

بهبود مستمر :

مدیران موفق هرگز از بهبود و پیشرفت دست نکشیده و سعی در تبدیل نقاط ضعف به قوت می باشند. شبکه افراد پیرامون خود را با دانش نوین به روز میکنند.

تعهد :

موفقیت بدون تلاش امکان پذیر نیست. مدیران موفق، متعهد به رسیدن به هدف خود هستند.

هوشیار:

اشتیاق به آگاهی بذر موفقیت است. از از محیط خود مطلع نباشید، فرصتها را از دست میدهید.

استقامت :

مدیران موفق هربار که شکست میخورند، هرگز کنار نمیکشند.

اعتماد به نفس در ارتباط :

مدیران موفق به آسانی دیگران را متقاعد می نمایند. بر دیگران، فشار نمی آورند بلکه با بیان فواید، به نتیجه دست پیدا مینمایند.

انسانیت :

اکثر مدیران موفق، جنب های انسانی را فراموش نمی نمایند.

منعطف :

مدیران موفق در مسیر و انتخاب هدف، مانور پذیر بوده و با تغییر نا آشنا نیستند.

ارتباط :

مدیران موفق روش های خود را برای کمک به دیگران به کار میگیرند و با ایجاد شبکه سعی به سرمایه گذاری بر دیگران دارند.

5/5 - (6 امتیاز)